Quang DD

Đói nghèo

Jun 5, 2009

25 ngàn người chết mỗi ngày vì đói...
Xem xong chia sẻ cho mọi người

0 comments: